ÚHEL POHLEDU

Nestranná duhová ombudsmanka

ÚHEL POHLEDU
Nestranná duhová ombudsmanka

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Anně Šabatové, historicky teprve třetí ombudsmance v naší historii na konci února vyprší šestiletý mandát. To je dost dlouhá doba vybízející k bilancování, i kvůli výběru nástupce.

Ombudsman je ze zákona povinen postupovat při výkonu svého mandátu nezávisle a nestranně (§ 5 zákona o veřejném ochránci práv). Za šestiletého mandátu ombudsmanky Šabatové došlo k mnoha kontroverzním krokům, které vyvolaly vášně, jako například tzv. kauza šátků. Ke konkrétnímu porušení nestrannosti ombudsmana ovšem došlo relativně nedávno, a to bez jakékoliv mediální pozornosti.

Když je duhová lepší než neutrální

Kancelář veřejného ochránce práv se jako partnerská organizace v roce 2017 zapojila společně s dalšími organizacemi do grantové žádosti s názvem We are fair, číslo projektu: 777228 adresované Evropské komisi (program s názvem Právo, rovnost, občanství). Partnerskými organizacemi projektu jsou Prague Pride, z. s., Logos Česká republika, z. s., Mezipatra, z. s., PROUD, z. s. a Život 90, z. ú. Všechny strany projektu We are fair, s výjimkou Životu 90, mají společný další projekt. Je jím stejnojmenný projekt Jsme fér, který usiluje o uzákonění homosexuálního manželství.

Tato neformální skupina předložila skupině poslanců návrh novelizace občanského zákoníku zakotvující homosexuální manželství v té podobě, jak je dnes projednáván jako sněmovní tisk č. 201. Co bylo původním cílem projektu We are fair je možné se dočíst v grantové žádosti: „Hlavního cíle bude dosaženo vytvořením a realizací kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti, která bude bojovat vůči stereotypům o LGBTI lidech v Česku. Kampaň bude zahrnovat veřejné akce, diskuse a setkání, letáky, videa přenášená v televizi a sociálních médiích a masmediální kampaň. Kampaň se bude konat hlavně ve venkovských oblastech a regionálních městech, protože situace LGBTI lidí mimo Prahu je výrazně horší. Druhého cíle bude dosaženo vzájemným hodnocením a vytvořením souboru nástrojů pro úspěšnou kampaň. “

O kampani za uzákonění stejnopohlavního manželství se v žádosti nehovoří. Nicméně v současnosti jsou finanční prostředky z kampaně We are fair prokazatelně využívány na marketingovou kampaň prosazující uzákonění homosexuálního manželství (plakáty, spoty například na youtube a placenou inzerci, billboardy na nádražích, atd).

Veřejný ochránce práv se tak stal participací na výše zmíněném projektu součástí kampaně za uzákonění homosexuálního manželství. Dosud lze spekulovat o tom, že byl veřejný ochránce při podávání žádosti oklamán a vedení Kanceláře veřejného ochránce práv netušilo, že se v budoucnu stane součástí kampaně (kampaň Jsme fér byla oficiálně zahájena dne 27. 4. 2017), avšak kampaň již běží po delší dobu, tudíž ombudsmanka a její Kancelář ochránce měli dostatečně dlouhou dobu na distancování se od této kampaně.

Zpráva ombudsmanky, zveřejněná dne 17. 5. 2019 již nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že Veřejný ochránce práv (i jako Kancelář) je součástí kampaně Jsme fér úmyslně. Zpráva ombudsmanky a její následná doporučení vzešla z výzkumu realizovaného „zapsaným spolkem Prague Pride ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv v rámci projektu „We are fair“ financovaného z programu Evropská unie Práva, rovnost a občanství (2014 – 2020). Samotný dotazník byl vypracován ve spolupráci se spolkem Queer Geography.“ Queer Geography je taktéž oficiální organizací zapojenou do kampaně Jsme fér. Metodologicky jde o velmi zajímavý výzkum, jelikož byl činěn formou online dotazníku vytvořeného spolkem Queer Geography. Ten byl distribuován prostřednictvím internetu samotným hnutím Jsme fér. Nejde tedy o výzkum na reprezentativním vzorku LGBTI skupiny v ČR, ale pouze mezi příznivci Jsme fér. Na otázku „Jaká opatření/reakce by podle Vašeho názoru pomohla, aby se Vám v Česku žilo lépe?“ odpovědělo 96 % dotázaných manželstvím. Jak překvapivé a šokující.

Tímto postupem, tedy vydáním a spoluprací na výzkumu: „Být LGBT+ v Česku. Zkušenosti LGBT+ lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti. Shrnutí výzkumu veřejného ochránce práv 2019“ ve spolupráci s organizacemi, které jednoznačně prosazují homosexuální manželství a vedou marketingovou kampaň za přispění Kanceláře veřejného ochránce práv, došlo k vážnému porušení ustanovení § 5 z. č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „zákon o VOP“): „Ochránce vykonává svou funkci nezávisle a nestranně.“

Veřejný ochránce práv je servisní organizací pro Poslaneckou sněmovnu. O její vysokou prestiž se zasloužil Otakar Motejl, který v jejím čele usedl jako první. Co bývalo jejím hlavním úkolem? Při aplikovaném bezpráví ze strany veřejné správy se zastat těch slabších, tedy občanů ČR. Slabšími jsou z definice taktéž osoby omezené na svobodě, a to jak z důvodu výkonu trestu, tak z důvodů zdravotních. Ombudsman relativně nově bdí nad dodržováním antidiskriminačních pravidel. To vše musí činit nestranně, jinak hrozí ztráta prestiže této instituce.

Od tohoto zakladatelského ideálu se Kancelář veřejného ochránce práv v posledních šesti letech výrazně odchýlila. Místo zastávání se bezbranných a omezených na svých právech se současná Kancelář veřejného ochránce práv výrazně angažuje v kulturních válkách a usiluje o převýchovu společnosti.

Dosluhující ombudsmanka aktivisticky po šest let surfovala na právech menšin. A to je velká škoda. Především z toho důvodu, že tím zastírá záslužnou práci svých zaměstnanců, kteří se usilovně snaží pomáhat lidem omezených na svobodě. Těm, kteří usilují o to, aby například neumírali na udušení lidé v ústavech, jako jsou Vejprty.

 

Jan Gregor

12. února 2020